اخبار

                                                                                                                 بسمه تعالي     

 

نهمين مرحله يارانه معيشتي زودتر پرداخت مي شود .

سازمان هدفمند سازي يارانه ها در اطلاعيه اي اعلام مي دارد :

نهمين  مرحله  يارانه  معيشتي  ساعت 24/00  روز پنج شنبه  مورخ 1399/05/09  و  زودتر از موعد مقرر در هر ماه  به حساب سرپرستان خانواده هاي واجد شرايط واريز خواهد شد .

همانند دوره هاي قبل خانواده هاي يك نفره نفره 55 هزار تومان ،  خانواده هاي دو نفره 103 هزار تومان ، خانواده هاي سه نفره 138 هزار تومان ، خانواده هاي چهار نفره 172 هزار تومان ، خانواده هاي پنج نفره و بيشتر 205 هزار تومان يارانه معيشتي دريافت مي كنند .                                                لازم به ذكر است يارانه نقدي تير ماه 1399 سرپرستان خانوار نيز زودتر از موعد پرداخت شده بود .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اداره كل روابط عمومي و ارتباطات مردمي