ارتباط با ما چهارشنبه, 17 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۱۳:۲۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 
در راستای امور رفاهی، تغذیه امور دانشجویان و بازگشایی دانشگاه ها انجام شد؛
پرداخت 4 هزار میلیارد ریال به سازمان امور دانشجویی و صندوق  رفاه دانشجویان وزرات بهداشت
4 هزار میلیارد ریال از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها در راستای امور رفاهی، تغذیه امور دانشجویان و بازگشایی دانشگاه ها به وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها؛ 4 هزار میلیارد ریال از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها در راستای امور رفاهی، تغذیه امور دانشجویان و بازگشایی دانشگاه ها به وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی پرداخت شد.

بر اساس ردیف (27) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه  1400 به سازمان امور دانشجویان 2 هزار میلیارد ریال واریز شد که با احتساب واریزی قبل، به مبلغ هزار میلیارد ریال جمعا 3 هزار میلیارد ریال به این سازمان واریز شده است که پیش بینی صورت گرفته بصورت کامل در این حوزه تخصیص داده شد.

همچنین بر اساس ردیف (27) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال جاری نیز به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز 2 هزار میلیارد ریال پرداخت شد که با توجه به پیش بینی صورت گرفته و با احتساب واریزی قبل به مبلغ2 هزار هفتصد میلیارد ریال جمعا 4 هزار و 700 میلیارد ریال به حساب این صندوق واریز شد و پیش بینی انجام شده در این بخش نیز بصورت  کامل توسط سازمان هدفمندسازی تخصیص کامل داده شد.

شایان ذکر است، ردیف (27) جدول مصارف تبصره (14) بودجه سال 1400 با موضوع  امور رفاهی، تغذیه دانشجویان و بازگشایی دانشگاه ها مربوط به سازمان امور دانشجویان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صندوق رفاه دانشجویان) است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0